Óvodai jelentkezés
Dtum: Februr 27, htf, 11:14:01
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


HIRDETMÉNY

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõtestülete értesíti az óvodás korú gyermekek szüleit, hogy a
2017/2018-as nevelési évre az ÓVODAI felvételre jelentkezés

Idõpontja: 2017. április 25-26. (kedd és szerda)
Naponta 8:00– 17:00 óráig.

Helye: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
(Hajnal Úti Óvoda – Kunhegyes Hajnal u. 3.)

A város valamennyi óvodás korú gyermekét
a központi óvodában (Hajnal u. 3.) kell jelentkeztetni!A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelõ intézmény.  
A törvény 49.§ (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehetõ fel. A szülõ gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
Az Nkt. 49.§ (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsõsorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülõje dolgozik.

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti a nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy órában köteles óvodai foglalkozáson, nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülõ felelõs.

A 2017/2018-as nevelési évre kötelezõ beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2017. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába.

Az óvodaköteles gyermek óvodai beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minõsül és eljárást von maga után.

Az a szülõ, akinek óvodai nevelésre kötelezett gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követõ 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.

Kérjük a Tisztelt Szülõket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2017. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti idõpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok:

  • Szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

A 2017/2018. nevelési év 2017. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig tart.
A felvételi körzet: Kunhegyes város közigazgatási területe.

A gyermekek felvételérõl a beiratkozást követõ 21 munkanapon belül az óvoda vezetõje hoz döntést és értesíti a szülõt.
Jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtõl számított 15 napon belül lehet fellebbezni. A kérelmet Kunhegyes Város Jegyzõjének kell címezni.  

                                        
Dr. Pénzes Tímea
Kunhegyes Város JegyzõjeA cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=825