KÖZLEMÉNY ELÕZETES VIZSGÁLATRÓL
Dtum: Mjus 05, pntek, 11:48:44
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei
Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Fõosztály

 

KÖZLEMÉNY

ELÕZETES VIZSGÁLATRÓL
[314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet]

 

Ügy száma, tárgya: JN/59/04944-06/2023.,  „34. sz. föút Tiszafüred (33. sz. Fõút) Fegyvernek (4. sz. fõút) közötti szakasz 115 kN tengelyterhelésre történõ burkolat-megerõsítése és párhuzamos kerékpárút tervezése - 34. sz, föút 115 kN tengelyterhelésre történõ burkolat-megerõsítése és Kunhegyes elkerülõ létesítése valamint  Párhuzamos kerékpárút tervezése" beruházás elõzetes vizsgálataTervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése:
Az Építési és Közlekedési Minisztérium (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.,) megbízásából a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (székhelye: 1089 Budapest, Villám utca 13.) a „34. sz. föút Tiszafüred (33. sz. Fõút) Fegyvernek (4. sz. fõút) közötti szakasz 115 kN tengelyterhelésre történõ burkolat-megerõsítése és párhuzamos kerékpárút tervezése - 34. sz, föút 115 kN tengelyterhelésre történõ burkolat-megerõsítése és Kunhegyes elkerülõ létesítése valamint  Párhuzamos kerékpárút tervezése" tárgyú elõzetes vizsgálati eljárás iránt kérelmet nyújtott be a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Fõosztályra.

Vélelmezett közvetlen hatásterület vélelmezett határai: Tiszafüred,  Tiszaigar,  Tiszaörs,
Kunmadaras, Abádszalók, Kunhegyes, Kenderes és Fegyvernek

Ügyfél neve és székhelye:
Építési és Közlekedési Minisztérium (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)

A  projekt  az  egyes  közlekedésfejlesztési  projektekkel  összefüggõ  közigazgatási  hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró  hatóságok kijelölésérõl szóló 345/2012. (XII. 6.) korm. rendelet 1. melléklet 1.2.122. pontja (A 34. számú fõút, Tiszafüred - Fegyvernek közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút  fejlesztéssel)  alapján  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentõségû közlekedési infrastruktúra beruházásnak minõsül.

Az ügy jellege: kérelemre indult eljárás
Az eljárás megindulásának napja: 2023. április 24.
Az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidõ: 45 nap

Az ügyintézési határidõbe nem számít be

 • az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és
 • az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének idõtartama.

Az érintettek a tervekbe, illetve az ügy egyéb irataiba betekinthetnek a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Fõosztályán [továbbiakban: Fõosztály] a zöldpont irodában ügyfélfogadási idõben, valamint az érintett település jegyzõjénél:

 • A Fõosztály a kérelembe és az elõzetes vizsgálati dokumentációba, az írásban megkapott szakhatósági állásfoglalásokba és az általa kért szakértõi véleményekbe való betekintést – a benyújtásukat, rendelkezésre állásukat követõ nyolc napon belül – lehetõvé teszi.         

Kifüggesztés ideje: 2023. május 3.

 • Érintett település jegyzõjénél az ott megjelölt módon és idõben.

A dokumentáció a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal honlapján a Hirdetmények között is megtalálható (www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok).

Az ügyben a fõosztály döntése az alábbiakra vonatkozhat:

 • felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan
 • kell-e környezeti hatásvizsgálati / egységes környezethasználati engedélyezési eljárást lefolytatni

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan, ezen közlemény megjelenését követõ 21 napon belül, közvetlenül a Fõosztályon észrevételt lehet tenni.

Az ügyféli jogok és kötelezettségek:

 • Iratbetekintési jog.
 • A Fõosztály biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a szakértõ, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél képviselõje (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevõje) számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és elõmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.
 • Az eljárás valamennyi résztvevõje köteles jóhiszemûen eljárni és a többi résztvevõvel együttmûködni.
 • Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követõen is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba.

Nem lehet betekinteni:

 • A döntés tervezetébe.
 • Nem ismerhetõ meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelybõl következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minõsített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában.
 • A hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja – az eljárás befejezését követõen is –, vagy azt végzésben elutasítja.


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1197