Nemzeti Földügyi Központ hirdetmény
Dtum: Mrcius 04, szerda, 16:03:51
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


HIRDETMÉNY
NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTATÁS, ILLETVE
ÁRVERÉS MELLÕZÉSÉVEL TÖRTÉNÕ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓAN


A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a jelen hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 3 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellõzésével értékesíteni kivánja.A listában szereplõ ingatlanokhoz tartozó minimális ellenérték az eljárás során - a vételi ajánlatok beérkezését követõen elkészítendõ értékbecslési szakvélemény és az NFK vagyonnyilvántartásában rögzített könyv szerinti érték figyelembe vételével- kerül meghatározásra.
Az értékbecslés elkészítésének díját a Nemzet Földalapba tartozó Földrészletek hasznosításáról szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rend. (Rendelet) 4. § (2h) bekezdésében foglaltakat kivéve a szerzõdés megkötésére jogosult vételi ajánlatot tevõ viseli.

Az NFK felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben egy adott ingatlan vonatkozásában több vételi ajánlat is érkezik, akkor a legmagasabb érvényes árajánlatot tevõ személlyel köt adásvételi szerzõdést, amennyiben az ajánlati ár a minimális ellenértéket eléri. Amennyiben a legmagasabb ajánlati ár a minimális ellenérték összegét nem éri el, az NFK megnyilatkoztatja a legmagasabb árajánlatot tevõ személyt - visszalépése esetén a sorban következõ legmagasabb árajánlatot tevõ személyt - arra vonatkozóan, hogy vételi ajánlatát a minimális ellenértéknek megfelelõ vételáron is fenntartja-e.

Azonos ajánlati árak esetén ha az ajánlati ár eléri a minimális ellenértéket - az elõvásárlási rangsorban elõrébb álló személy lesz az NFK által támogatott vevõ. Ha azonos ajánlati árak esetén az ajánlati ár nem éri el a minimális ellenértéket, az NFK az elõvásárlási rangsorban elõrébb álló személyt nyilatkoztatja meg, hogy a minimális ellenértéknek megfelelõ vételáron vételi ajánlatát fenntartja-e. Az NFK felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a vételi ajánlatot tevõ rendelkezik a vételi ajánlat formanyomtatványán meghatározott elõvásárlási ranghellyel, az ennek igazolására alkalmas dokumentumok csatolása is szükséges a vételi ajánlat mellé.

Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében az adás-vételi szerzõdés hirdetményi úton történõ közlésérõl a mezö- és erdõgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXX1I. törvény és a 474/2013. (XU. 12.) Korm. rendelet elõírásai alapján az NFK gondoskodik. Az elõvásárlási jog gyakorlására az irányadó jogszabályok alapján az adásvételi szerzõdés közzétételétõl számított 60 napon belül tett elfogadó jognyilatkozat benyújtásával van lehetõség a kifüggesztés helye szerinti Önkormányzatnál.

A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:74. § (2) bekezdése alapján az NFK mint felhívást tevõ fél fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelõ, legkedvezõbb ajánlatot benyújtó ajánlattevõvel történõ szerzõdéskötést megtagadja.
Az NFK az értékesítés során Elektronikus Pályázati Rendszert (a továbbiakban: EPR) alkalmaz, amely az alábbi elektronikus felületen érhetõ el:

https://epr.nfk.gov.hu/

Az EPR rendszer használatához a vételi ajánlatot tevõ személyeknek a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatási regisztrációval kell rendelkeznie.
Az ajánlattevõk a Központi Azonosítási Ügynök rendszeren (KAÜ-n) keresztül, egyedi azonosítással (ügyfélkapu igénybevételével) tudnak belépni az EPR felületére. Ajánlat beadása a belépést követõen lehetséges, az adatkezelési nyilatkozat elfogadása után.
A mezõ- és erdõgazdasági hasznosítású földre vonatkozó vételi ajánlat esetén az ajánlat részeként mellékelten csatolni szükséges a földmûves minõségének igazolására a földmûves nyilvántartásba vételrõl szóló határozat másolatát, ennek hiányában a 2013. évi CXXI1. (Földforgalmi törvény) 10. § (3) alapján a vételi ajánlatot tevõ legalább teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy földmûvesnek nem minõsül, és a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt.

Az NFK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a vételi ajánlat nem az EPR rendszeren keresztül érkezik be, vagy egy dokumentum több ingatlan adatait tartalmazza, illetve amennyiben a vételi ajánlat kötelezõen kitöltendõ mezõinek kitöltése elmarad, az hiányosan, nem megfelelõen kerül kitöltésre, úgy hiánypótlási felhívás kibocsátására nem kerül sor, a benyújtott vételi ajánlat mérlegelés nélkül érvénytelennek minõsül.
Ugyancsak érvénytelen a vételi ajánlat, ha az jogszabályban rögzített tulajdonszerzési korlátozásba ütközik.

A vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidõ: 2020. április hónap 1. napja 23 óra 59 perc.

A beérkezett vételi ajánlatok érvényességének bírálatát az NFK a benyújtásra nyitva álló határidõ lejártát követõ 60 napon belül megteszi, annak eredményérõl a kérelmezõket postai úton értesíti.

A Ptk. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidõ lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében visszavonhatja. Az ajánlattevõ vételi ajánlatát a fenti határidõ visszavonhatja és a módosított tartalommal újra beadhatja, vagy akár véglegesen is visszavonhatja.

A Rendelet 3. § alapján az NFK felhívja a figyelmet, hogy Natura 2000 területnek minõsülõ földrészlet tulajdonjogának átruházásához a természetvédelemért felelõs miniszter, vízvédelmi terület eladásához a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter, míg a védetté nyilvánított régészeti lelõhelyre és a régészeti védõövezetre kiterjedõ földrészlet értékesítéséhez a kulturális örökség védelméért felelõs miniszter egyetértése szükséges. Ezekben az esetekben a szerzõdés csak a szükséges miniszteri jóváhagyást követõen kerül megkötésre, annak hiányában a szerzõdés megkötésének jogszabályi akadálya van. A miniszteri nyilatkozat beszerzése iránt az NFK intézkedik.

Az NFK felhívja a figyelmet arra is, hogy jelen értékesítési eljárás során kizárólag az alábbi listában szereplõ földrészletekre vonatkozó vételi ajánlatokat veszi figyelembe. A listában fel nem tüntetett ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat, kérelmeket az NFK érdemben nem vizsgálja.
Jelen felhívás nem minõsül a Ptk. szerinti szerzõdéses ajánlatnak.

Kelt: Budapest, 2020. 03. 02.

Nemzeti Földügyi Központ

 

Település

 

Fekvés

 

Helyrajzi szám

 

Magyar Állam tulajdoni hányada

 

Magyar Állam földrészletének területe (ha)

Magyar Állam földrészletének Aranykorona értéke (AK)

 

Földhasználati szerzõdés lejárta

Kunhegyes

Külterület

01008/17

1/1

0,8632

15,02

 

Kunhegyes

Külterület

01067/3

1/1

0,6582

15,99

 

Kunhegyes

Külterület

0208/29

1/1

2,0030

70,26

2020.10.15.

Kunhegyes

Külterület

0221/10

1/1

1,2097

29,40

 

Kunhegyes

Külterület

0566/2

1/1

1,3851

13,44

 

Kunhegyes

Külterület

0575/2

1/1

0,7722

0,00

 

Kunhegyes

Külterület

0683/33

1/1

0,5283

12,84

 

Kunhegyes

Külterület

0769/1

1/1

1,6635

25,09

 

Kunhegyes

Külterület

0771/20

1/1

0,7186

9,33

 

Kunhegyes

Külterület

0807/2

1/1

0,7128

9,01

2020.10.15.

 

Vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidõ: 2020. április hónap 1. napja 23 óra 59 perc!A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1018