TAGS-Skyblue

llsplyzatok 2023.09.11.

     

Veszélyhelyzet

JOGPONT információ

T?j?koztat?k

Testületési és bizottsági ülések jegyzõkönyvei

Hatályos rendeletek

Közérdekû adatok

Integralt Telepulesfejlesztesii Strategia felulvizsgalat, modositas


Integralt Telepulesfejlesztesii Strategia felulvizsgalat, modositas Zaro Szakmai Velemenyezes


Integrált Településfejlesztési stratégia

Termofolddel kapcsolatos hirdetmenyek

Kunhegyes Városi Bölcsõdei intézmény felújítása és férõhely bõvítése” címû, TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú projekt indításáról

Ingyenes jogsegély pszichitráiai jogsértések esetén

Helyi Építési Szabályzat

Költségvetések


Közbeszerzési tervek


EFOP 1.4.2-16-2016-00029 ,,Kezdettõl fogva-Kezedet fogva"

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelû, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerõforrás bõvítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelû, Zöld város kialakítása

Tûzvédelmi tájékoztató


Digitális Településrendezési Terv

Térfigyelõ rendszer

2009. évi CXXII. törvényben elõírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelmérõl
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére


Rendõrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Letölthetõ nyomtatványok

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetõség
Strandfürdõ

Képgalériák
Tornaterem alapkõletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2021.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmû Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésrõl
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvérõl
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlõségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítõ Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekû információk
Közérdekû adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák

A település kitüntetettjei
Babakötvénnyel és a Kincstári Startértékpapír-számlával kapcsolatos tájékoztatás
Ideje: Februr 27, cstrtk, 09:59:44 Szerz: admin

Hírek Kunhegyesrõl

Kedves Szülõk!

Az alábbi fontos információt szeretnénk megosztani és figyelmükbe ajánlani:

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 2020. március 05. napján 13.00 – 15.00 óra között a(z) Kunhegyesi Önkormányzati Hivatalban az életkezdési támogatással, a Babakötvénnyel és a Kincstári Startértékpapír-számlával (a továbbiakban: Start-számla) kapcsolatos tájékoztatás,ügyintézés céljából kitelepülést szervez, melynek során a szülõknek lehetõségük lesz a Start-számlamegnyitására, illetve az ehhez kapcsolódó ügyintézésre.

A számlanyitáshoz szükséges dokumentumokról a Kincstár honlapján talál részletes tájékoztatást (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/kincstari-start-ertekpapirszamla), illetve a szórólap az orvosi rendelõben elérhetõ.

Minden érdeklõdõt, érintettet szeretettel várnak. 

Üdvözlettel:
Kunhegyes Város Önkormányzata 

Kincstári Start-értékpapírszámla nyitás, Start-számla áthelyezés

Személyes megjelenés szükséges a Kincstár bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán és

  • 2005. december 31. napja után született gyermekek esetében a szülõ, vagy hozzátartozó személy-azonosságának (személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú gépjármûvezetõi engedély) és lakcímének igazolására szolgáló okmányok, továbbá a gyermek lakcímkártyájának bemutatása, a gyermek neve és személyazonosító adatainak közlése, adóazonosító jelének ismerete;
  • 2006. január 1. napja elõtt született gyermekek esetén a szülõ vagy hozzátartozó és – a szülõ egyetértõ nyilatkozatával – a 16. életévét betöltött gyermek személyazonosságának és lakcímének igazolására szolgáló okmányok bemutatása, a gyermek neve és személyazonosító adatainak közlése, a gyermek lakcímkártyájának és eredeti adóigazolványának vagy azt igazoló hivatalos dokumentum bemutatása.

(A Polgári Törvénykönyv szerint hozzátartozónak, illetve közeli hozzátartozónak minõsül többek között a gyermek, szülõ, nagyszülõ, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelõszülõ, a testvér.) Ezen gyermekek számlájára a számlanyitást követõ 30 napon belül legalább 25.000 forint befizetést kell teljesíteni. A 16. életévét betöltött gyermek számlanyitásához a szülõ egyetértõ nyilatkozata szükséges.

  • Hozzátartozói számlanyitás esetén szükséges közölni a családi pótlékra jogosult szülõ személyazonosító adatait és nyilatkozni a szerzõdésben a gyermekkel fennálló hozzátartozói kapcsolatról és arról, hogy a szülõ jogosult a gyermek után családi pótlékra.

 

A Start-számla Kincstárhoz való áthelyezéséhez szükséges intézkedésekrõl, az áthelyezés esetleges következményeirõl kérjen tájékoztatást a Start-számla jelenlegi számlavezetõjétõl.

A fiatalok életkezdési támogatásával összefüggõ egyéb kérdésekben írásban kérhet felvilágosítást az alábbi címen:

E-mail: baba@allamkincstar.gov.hu

 

Életkezdési támogatás és Start-számla

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény lehetõvé teszi Start-számla nyitását bármely magyar állampolgárságú, Magyarországon lakóhellyel rendelkezõ gyermek számára, 18. életévének betöltéséig. A Start-számlán elhelyezett követelés illeték- és adómentes.

A törvény értelmében az állam minden, az elõbbi feltételeknek megfelelõ 2005. december 31. napja után született gyermek számára egyszeri életkezdési támogatást – jelenleg 42.500,- forint – biztosít, amely a gyermek születését követõen automatikusan a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) vezetett Kincstári letéti Start-számlán kerül elhelyezésre.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek esetében a gyermek születését követõ 7. évben a jelenleg hatályos törvényi szabályozás alapján 44.600,- forint, illetve a 14. évben ismét 44.600,- forint támogatás jár.

A Kincstári letéti Start-számlán lévõ összeg további befizetésekkel nem növelhetõ, erre a Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitása után van lehetõség.

A 2006. január 1. napja elõtt született gyermekek nem jogosultak az egyszeri életkezdési támogatás összegére, de számukra is nyitható Kincstári Start-értékpapírszámla, melyre befizetések teljesíthetõk.

Kincstári Start-értékpapírszámla nyitása és vezetése díjmentes. A korábban hitelintézeteknél vagy befektetési szolgáltatóknál megnyitott Start-számlák változatlan formában és kondíciók mellett fennmaradhatnak vagy szabadon áthelyezhetõk a Kincstárhoz. Áthelyezés elõtt mindenképpen érdeklõdjön annak feltételeirõl a jelenlegi számlavezetõnél.

A természetes személyek általi befizetés összege után az állam évente további támogatást nyújt, mely a naptári évben befizetett összeg 10%-a, legfeljebb 6.000,- forint.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, valamint a nevelésbe vett gyermekek további állami támogatásra jogosultak, mely a naptári évben befizetett összeg 20%-a, legfeljebb 12.000,- forint.

A települési önkormányzat – saját hatáskörében meghatározott feltételekkel – szintén befizethet a gyermek Kincstári Start-értékpapírszámlájára, de ezen összegeket illetõen az állami támogatás nem érvényesül.

Egy gyermek egyidejûleg csak egy Start-számlával rendelkezhet!

Kincstári Start-értékpapírszámla és Babakötvény

Speciálisan a Kincstári Start-értékpapírszámlára vásárolható Babakötvény egy olyan egyszerû és átlátható befektetési forma, amely a befektetési piacon kiemelkedõ hozamot biztosít.
A konstrukció lényegesen megkönnyíti a szülõk és a hozzátartozók számára gyermekeik megtakarításainak kezelését.

A Babakötvény legfõbb jellemzõi

  • 1 forintos alapcímletû;
  • 19 éves futamidejû;
  • Változó kamatozású, az éves kamatozás mértéke az elõzõ év átlagos fogyasztói árindexe, növelve 3% kamatprémiummal;
  • Kamatjóváírás az elsõ sorozat – 2032/S – esetében minden év december 2. napján, a következõ sorozatok esetében a kamatjóváírás minden év február 1. napján esedékes;
  • A gyermek születési évéhez igazodó állampapír-sorozat, amely folyamatosan, a futamidõ végéig megvásárolható;
  • Automatikus befektetés lehetõsége. Az esedékes kamat és a befizetések összege automatikusan, a gyermek születési évéhez igazodó sorozatú Babakötvénybe kerül befektetésre, tõkésítésre.

A Babakötvény elsõ sorozata kizárólag a 2014. január 31. napjáig született, a Kincstárnál Kincstári Start-értékpapírszámlával rendelkezõ gyermek javára vásárolható. A 2014. január 31. napja után született gyermekek részére a születési évükhöz igazodó, évente kibocsátásra kerülõ 19 éves futamidejû Babakötvény vásárolható.

A számlanyitás éve nem befolyásolja a gyermek részére megvásárolható Babakötvény kondícióit, hiszen az minden esetben a gyermek születési évéhez igazodik, függetlenül a számlanyitás idõpontjától.

A Babakötvény a számlatulajdonos 18. életéve betöltésének napján, de legkorábban a számlanyitástól számított 3. év elteltével váltható vissza. Visszavásárlás esetén a fiatal felnõtt részére a Kincstár a névértékkel és a felhalmozott kamatokkal növelt összeget fizeti ki, a jogszabályban meghatározott feltételek szerint.

A 2013. december 1. napját megelõzõen, a Kincstárnál vezetett Kincstári Start-értékpapírszámlán nyilvántartott, állampapír formájában meglévõ követeléseket a szülõk az adott állampapír lejáratáig megtarthatják, a lejáratot követõen, valamint a futamidõ közbeni kamatok vonatkozásában a követelés automatikusan a 2032/S sorozatú Babakötvénybe kerül befektetésre.

 

 
 

Kapcsold linkek

· Adatok: Hírek Kunhegyesrõl
· rta: admin


A legolvasottabb cikk a kvetkez kategriban: Hírek Kunhegyesrõl:
Népszámlálás 2022

Cikk rtkels

tlagos rtk: 1
Szavazat: 10


Krlek rtkeld ezt a cikket:

Kivl
Nagyon j
J
tlagos
Rossz

Belltsok


 Nyomtathat vltozat Nyomtathat vltozat

 Kldd el levlben! Kldd el levlben!

Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Oldal generls: 0.007 msodperc

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net