TAGS-Skyblue

Álláspályázatok 2023.06.01.

     

Veszélyhelyzet

Polgármesteri határozatok
JOGPONT információ

Tájékoztatók

Testületési és bizottsági ülések jegyzőkönyvei

Hatályos rendeletek


A Helyi Választási Bizottság határozatai

Nyilvános értékelő felület
Partnerségi egyeztetés

Földhivatali kifüggesztések

Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely bővítése” című, TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú projekt indításáról

Ingyenes jogsegély pszichitráiai jogsértések esetén

Helyi Építési Szabályzat

Költségvetések


Integrált Településfejlesztési koncepció

Közbeszerzési tervek


EFOP 1.4.2-16-2016-00029 ,,Kezdettől fogva-Kezedet fogva"

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása


Tűzvédelmi tájékoztató

Integrált Településfejlesztési stratégia
Digitális Településrendezési Terv

Térfigyelő rendszer

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelméről
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére


Rendőrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Letölthető nyomtatványok

Kormányablak

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetőség
Strandfürdő

Képgalériák
Tornaterem alapkőletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2021.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmű Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésről
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvéről
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv
Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv (2010-2014)
Akcióterületi Terv
Integrált Városfejlesztési Stratégia
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítő Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekű információk
Közérdekű adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
"Kossuth Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák
PÁTRIA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A település kitüntetettjei
Tájékoztatás térfigyelő rendszer működéséről


Tájékoztatás a Térfigyelő Rendszer Működéséről

A 2012. évtől Kunhegyes városában  kiépítésre került a Közterületi Térfigyelő Rendszer.
A rendszer többször is bizonyította eredményességét, így 2016. évben a Képviselőtestület a bővítés mellett döntött.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kunhegyes település közigazgatási területén az új telepítésű kamerákkal fejlesztett Térfigyelő Rendszer az alábbiak szerint működik:

A Térfigyelő Rendszer jelenleg 14 db kamerából áll.

A működtetés célja továbbra is a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a Térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete, a közterület-felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a két szervezet közötti együttműködés erősítése, a lakosság, a településen dolgozók, a településre látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Ktftv.) 7. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségünk alapján a kamerák elhelyezkedéséről az alábbi tájékoztatást adjuk (az elhelyezés helye és a megfigyelt közterület):

Sorszám-   Megnevezés-   Megfigyelt közterület- Kamerák száma, adatai
1. Abádszalóki utca 8. Abádszalóki utca eleje  1 db, fix, külső, 24 órás üzemű
2. Széchenyi utca 60. Tiszaszentimrei utca eleje 1db, fix, külső, 24 órás üzemű
3. Kossuth Lajos utca 176 Kossuth Lajos utca sarok-34. sz. főút eleje 1db, fix, külső, 24 órás üzemű
4. Tiszagyendai út 22 Tiszagyendai út eleje 1 db, fix, külső, 24 órás üzemű
5. Rákóczi utca 67. Rákóczi utca sarok- 34. sz. főút vége 1 db, fix, külső, 24 órás üzemű
6. Kossuth Lajos utca 58. Hidra szobor és környezete- a Piachoz vezető átjáró 6 db, fix, külső, 24 órás üzemű
7. Garay utca 2. Garay utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget környezete 1 db, fix, külső, 24 órás üzemű
8. Dózsa György utca 43. Dózsa Gy. utcai szelektívhulladékgyűjtő sziget környezete 1 db, fix, külső, 24 órás üzemű
9. Rákóczi utca 1.  A Béke utca sarok Szabadság téri hulladékgyűjtő sziget környezete 1 db, fix, külső, 24 órás üzemű

Az üzemeltetést a polgármesteri hivatalon belül működő közterület-felügyelet végzi. Ennek
megfelelően a felügyelet központja a Kunhegyes, Szabadság tér 1. szám alatt található.

A rendszer használata az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint Ktftv., egyéb központi jogszabály, valamint az ezek rendelkezései alapján az Önkormányzat által elfogadott Adatvédelmi Szabályzat alapján történik. Az Adatvédelmi Szabályzat a www.kunhegyes.hu weboldalon, az Önkormányzat hivatalos internetes oldalán a 22/2012.(VII.31.) önkormányzati rendelet mellékletében megtalálható.

A megfigyelést végző személyek a kamerákat kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrésére,
rögzítésére, illetve az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezésére használhatják, ezért fegyelmi felelősséggel tartoznak.

A Ktftv. 7. § (2) bekezdése szerint:
A felügyelő az intézkedésével érintet személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készíthet.

A Ktftv.7. § (3) bekezdése előírja:
A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselőtestület dönt.

A Ktftv. 7. § (2) és (3) bekezdésben foglaltak alapján készítet felvétel a rögzítés helyszínén
a) elkövetet bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
b) elkövetet jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,
c) végzet felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá
d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel.

A felügyelet a Ktftv 7.§ (2) bekezdés alapján rögzítet felvételt, a rögzítést követő harminc nap elteltével, Ktftv 7.§(3) bekezdés alapján rögzítet felvételt, a rögzítést követő nyolc nap elteltével haladéktalanul törli.

A felügyelő a feladatkörébe tartozó eljárást a felvétel rögzítésétől számított két munkanapon belül köteles megindítani, vagy kezdeményezni az eljárásra jogosult szervnél vagy hatóságnál a hatáskörébe tartozó eljárás megindítását. Ha a felügyelő kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság az eljárását megindította, és erről a felügyelőt a meghatározott határidőn belül tájékoztatta, a felügyelő a rögzítet felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a harminc napot.

Ha a felvételen szereplő személy a jogainak érvényesítésére eljárást indított, részére az adatkezelési határidőn belül benyújtott kérelemre a felvételt továbbítani kell. A 22/2012.(VII.31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete tartalmazza a "Kérelem a Közterületi Térfigyelő Rendszer adatkezelésével összefüggő adattovábbítás iránt" megnevezésű nyomtatvány mintát.

Közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére - belföldi jogsegély keretében - a Ktftv. 7.§(2) bekezdés szerint rögzítet felvétel továbbítható, ha a megkereső hatóság a megkeresésben az eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzítet felvétellel bizonyítandó tényt megjelöli.

Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzítet esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, a kérheti, hogy a felvételt a felügyelet annak továbbításáig, de legfeljebb a kérelem benyújtását követő harminc napig ne törölje.

A rögzítet felvételen szereplő személy részére az adattovábbításról adott tájékoztatás költségmentes.

A rögzítet felvétel továbbítására irányuló megkeresést meg kell tagadni akkor is, ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.

A fentiekben felsoroltakon kívül más okból felvétel nem adható ki, illetve harmadik személy
által a felvétel nem tekinthető meg, és a felvételeket - azok továbbítását követően, miután meggyőződtünk, hogy a címzett a felvételt megkapta és az megtekintésre alkalmas - haladéktalanul töröljük.

Amennyiben a kérelmező a róla készült felvétel megtekintését kéri vagy kérelme arra irányul, hogy a felvételrészletet a felügyelet a részére továbbítsa, először megvizsgáljuk, hogy a kért felvételrészlet rendelkezésre áll-e (a kérelmező szerepel-e felvételen).

Bízunk benne, hogy a Térfigyelő Rendszer nagyban hozzájárul a település közbiztonságának javításához.

Kunhegyes, 2016. december 15.

Szabó András s. k.,
 polgármester

© Kunhegyes Város Honlapja - Minden jog fenntartva!

Közreadva: 2012-08-06 (14959 olvasás)

[ Vissza ]
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Oldal generálás: 0.009 másodperc

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net