TAGS-Skyblue

Álláspályázatok 2023.03.10.

     

Veszélyhelyzet

Polgármesteri határozatok
JOGPONT információ

Tájékoztatók

Testületési ülések jegyzőkönyvei

Hatályos rendeletek


Népszámlálás 2022

Nyilvános értékelő felület
Partnerségi egyeztetés

Földhivatali kifüggesztések

Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely bővítése” című, TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú projekt indításáról

Ingyenes jogsegély pszichitráiai jogsértések esetén

HVB Határozatok 2020

Helyi Építési Szabályzat

Költségvetések


Integrált Településfejlesztési koncepció

Közbeszerzési tervek


EFOP 1.4.2-16-2016-00029 ,,Kezdettől fogva-Kezedet fogva"

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása


Tűzvédelmi tájékoztató

Integrált Településfejlesztési stratégia
Digitális Településrendezési Terv

Térfigyelő rendszer

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelméről
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére


Rendőrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Letölthető nyomtatványok

Kormányablak

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetőség
Strandfürdő

Képgalériák
Tornaterem alapkőletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2021.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmű Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésről
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvéről
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv
Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv (2010-2014)
Akcióterületi Terv
Integrált Városfejlesztési Stratégia
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítő Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekű információk
Közérdekű adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
"Kossuth Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák
PÁTRIA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A település kitüntetettjei
Versenytárgyalás


 

Kunhegyes Város Önkormányzata
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdése alapján, versenytárgyalás útján értékesítésre bocsátja az alábbi paraméterekkel bíró ingatlant:

A kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. szám
Felhívás célja:
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 109/2022. (V.26.) Ök. határozatával kijelölte a 435/A hrsz-ú ingatlant értékesítésre. 
Felhívás jellege, fajtája:
Nyílt, két fordulós versenytárgyalás.
Ingatlan megnevezése és helyrajzi száma:
Kunhegyes, belterület 435/A hrsz.-ú, egyéb épület iroda besorolású, 339 m2 területű, természetben Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 58. szám alatt található volt „Okmányiroda” épülete.
Az ingatlan sajátossága:
A 435. helyrajzi számú 3853 m2 kivett beépített területű ingatlanon belül a 435/A helyrajzi számú iroda épület, telek megosztást követően került értékesítésre kijelölésre.
Közműellátottság:
Villamos energia ellátás: országos hálózatról biztosított,
Vízellátás: városi hálózatról biztosított,
Fűtés: gázhálózatról biztosított, gázkazán, lapradiátorokkal,
Szennyvízelvezetés: kiépített városi csatornahálózaton keresztül,
Csapadékvíz elvezetése: árok rendszerbe biztosított,
Villámvédelem: Kiépített a rendszer.
Felépítmény:
11 db iroda helyiség, 1-1 db irattár, váróhelyiség, raktár, 3 db szociális helyiség.
Vasbeton alapozású, tégla építésű, tégla és gipszkarton falazatú, öntött beton lépcsők, vasbeton födémek, tetőszerkezete szigetelt, nyeregtető, cserép borítással. Nyílászárók korhűk, nem hőszigetelt üvegezés fa tokszerkezet. Szociális helyiségek kiépítettek. Komfortfokozata: összkomfort.

Pályázati feltételek:
Az ingatlan minimum eladási ára: Indulási licitár: bruttó 31.750.000 Ft, azaz Harmincegymillió-hétszázötvenezer forint, (25.000.000.- Ft + Áfa) minden további licit legkisebb összege 500.000 Ft+ÁFA.  
a) az ajánlat tartalmazza az ajánlattevő nevét, székhelyének címét, adószámát, cégjegyzékszámát, képviseletre jogosult nevét;
b) nyilatkozat arról, hogy a pályázó kifejezetten elfogadja a versenytárgyalási felhívás feltételeit;
c) amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát;
d) annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része üzleti titok;
e) az ingatlan vételárához szükséges fedezet igazolása (bankszámlapénz, hitelképesség bírálat, bankgarancia stb.)
f) a vállalkozási tevékenységét üzleti tervében bemutatja.
g) az üzleti tervben foglaltak alátámasztásaként benyújtja eddigi tevékenységével kapcsolatos referenciákat, cégbírósághoz benyújtott mérleget és könyvvizsgálói jelentést a megelőző két üzleti évről eredetben vagy hitelesített másolatban.
h) csatolja a NAV által és a székhely szerint illetékes jegyzőtől kiállított köztartozás mentességi igazolást.
i) nyilatkozat arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezet.
j) a pályázónak nyilatkozatban vállalnia kell az Nvt. 11. § (11) bekezdésében előírt kötelezettségeket.
k) nyilatkozat a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.
l) ajánlati biztosíték igazolása eredetben.

A kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket az ingatlan értékesítése kapcsán, hogy az ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg és a versenytárgyalás nyertesével kötendő adásvételi szerződés csak abban az esetben lép hatályba, ha az állam az elővásárlási jogával nem kíván élni. 

Eljárásrend, bírálati szempontok, érvénytelenség:
A vonatkozó eljárásrend Kunhegyes Város Önkormányzata Versenytárgyalási Szabályzata alapján nyilvános, két fordulós eljárás, az összességében legkedvezőbb feltételeket tartalmazó, megalapozott, minden szempontból megfelelő ajánlat nyer.
Bírálati szempontok:
Elsődleges bírálati szempont:

  • legmagasabb vételár ajánlat;

További bírálati szempontok:

  • az iparűzési adó hatálya alá tartozó gazdasági tevékenység bemutatása;
  • üzleti terv tartalma;
  • rendelkezésre álló forrás bemutatása;

Ajánlati kötöttség: a benyújtástól számított 60 nap.

Ajánlati biztosíték nyújtására köteles a pályázó 5.000.000,- Ft + ÁFA összegben,
formája: Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072-06530000 számú Letéti számláján történő jóváírással, átutalás formájában.

Érvénytelen az ajánlat, ha:
a) azt az ajánlat benyújtására meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
b) az nem felel meg a versenytárgyalási felhívás feltételeinek,
c) egyéb okból jogszabályt sért.

Pályázat leadásának határideje: 2023. április 17. (hétfő) 14.00 óra

További információ kérhetők: Szabó András polgármester Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) Tel.: 59/326-940 e-mail: polgarmester@kunhegyes.hu
Az ingatlan előre egyeztetett időpontban megtekinthető.
A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban kérjük benyújtani, roncsolás-mentesen lefűzve, zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni a következő feliratot: „Pályázat Kunhegyes 435/A hrsz.-ú ingatlan vételére.”

Pályázat benyújtásának helye: postán vagy személyesen ügyfélfogadási időben Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) polgármesteri iroda.
A bontás időpontja: 2023. április 17. (hétfő) 14 óra 10 perc Helye: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

A versenypályázat értékelését Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága végzi, javaslatot tesz a Képviselő-testület felé, mint lebonyolító.
A tárgyalások lezárását követően az ajánlatok elbírálásáról, a versenytárgyalás eredményességéről vagy eredménytelenségéről Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására, valamint azon jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése vagy jogképesség hiánya esetén a versenytárgyalási eljárás soron következő helyezettjével kössön szerződést.

© Kunhegyes Város Honlapja - Minden jog fenntartva!

Közreadva: 2007-04-27 (3936 olvasás)

[ Vissza ]
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Oldal generálás: 0.008 másodperc

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net